Judges

headshot

Anu Parthasarathy

headshot

Dilip Varadarajan

headshot

Aparna Sharma

headshot

Venkata Maram

headshot

Eravi Gopan

headshot

CS Swaminathan

headshot

Anita Ganti

headshot

Pradeep Subrahmanyan

headshot

Ravi Mikkilineni

headshot

Venu Pemmaraju

headshot

Pundalik Kudapkar

headshot

Robert Mangrobang

headshot

Srinivas Guthula

headshot

Jeff Rosen